Cascade

120 tekstów – auto­rem jest Cas­ca­de.

Myśl o tym co mówisz, za­miast mówić o tym co myślisz. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 3 września 2012, 13:17

Mar­twe słowa zos­tawmy martwym. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 8 kwietnia 2012, 22:19

Jeśli kiedy­kol­wiek za­pomnę, że jes­tem, to chcę mieć świado­mość, że ty przy­pom­nisz mi o tym, że kiedyś byłam... 

myśl
zebrała 34 fiszki • 5 sierpnia 2011, 16:25

Nie chce uciec od mro­ku, ale nie mogę się w nim zat­ra­cić. Dla­tego lu­bię ten stan pośred­ni, życie w półmro­ku- po­między światłem, a ciemnością. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 29 czerwca 2011, 00:23

Zos­tałam ciem­nością, mi­mo że tak bar­dzo chciałam być światłem... 

myśl
zebrała 35 fiszek • 27 czerwca 2011, 10:39

Kiedy do­ras­tasz Two­je ser­ce umiera. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 13 czerwca 2011, 14:06

Nie wszys­tkim za­kocha­nym przez­naczo­ny jest szczęśli­wy ko­niec. Nicze­go nie zmieni miej­sce, cza­sy, czy świat, w którym żyją.
Nicze­go nie zmieni na­wet to, czy kiedy­kol­wiek istnieli... 

myśl
zebrała 30 fiszek • 7 czerwca 2011, 14:46

Czuła się tak jak­by z roz­trzęsionych dłoni miał się wy­sypać jej świat. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 6 czerwca 2011, 09:55

Kiedyś za­pom­ni­my jak sma­kowały nasze imiona...
Jed­nak do te­go cza­su po­zos­ta­nie ten ból, które­go nie można wy­razić w żaden sposób i pus­tka, która wy­pełnia bezsilnością.

____
Daw­no mnie nie było. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 5 czerwca 2011, 23:16

- Jest inna
- Bez zbędnych kur­tuaz­ji. W dzi­siej­szych cza­sach mówi się po pros­tu "upośledzona". 

myśl
zebrała 45 fiszek • 10 lutego 2011, 08:45
Cascade

Nie chce uciec od mroku, ale nie chce się w nim zatracić. Dlatego lubię ten stan pośredni, życie w półmroku- pomiędzy światłem, a ciemnością.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cascade

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność